Juhtimissüsteemid

AS EcoPro juhtimispoliitika

AS EcoPro eesmärgiks on olla kliendikeskne, keskkonnasõbralik ja innovatiivne ettevõtte ohtlike jäätmete käitlemise valdkonnas.

 • Parendada ja kaitsta oma tegevusega keskkonda;
 • Järgida seadustest ja muudest normatiivaktidest tulenevaid vastavuskohustusi;
 • Parendada süstemaatiliselt ettevõtte juhtimissüsteemi;
 • Parendada keskkonnaalast tulemuslikkust, tegutseda jäätmekäitluses säästva arengu põhimõtete kohaselt
 • Tagada kliendi rahulolu ja usaldusväärsus huvipooltega
 • Tõsta ettevõtte töötajate keskkonnateadlikkust nende kaasamisega.

EcoPro AS teenuste kvaliteedi- ja keskkonnaeesmärgid Poliitika elluviimiseks on järgmised:

 • väljakujunenud turuosa hoidmine ja võimalusel selle kasvatamine;
 • nõuetele vastava ja parima jäätmekäitlusteenuse osutamine;
 • kõikide ressursside säästlik kasutamine (materjalid, kütus, energia, vesi);
 • töötajatele vajaliku koolituse ja pideva kvalifikatsiooni tõstmise kindlustamine;
 • olulise keskkonnamõju vähendamine.

ISO 9001, ISO 14001, EMAS

Juhtimissüsteemi põhieesmärgiks on kliendi soovide ja ootuste väljaselgitamise järel nende täpne täitmine, töö vastavus kehtestatud standarditele, normatiividele, lepingu tingimustele ning kliendi ootustele.